Davranış Kuralları

Davranış Kuralları

  • İş ilişkilerimizde yürürlükteki tüm kanunlara uygun davranırız.
  • Etik olmayan hiçbir ticari ilişkiye girmeyiz.
  • Rüşvet almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.
  • Her türlü mülkiyet hakkını korumaya azami özen gösteririz.
  • Sadece bizim değil, iş yaptığımız diğer şirketlerin de etik kurallarına saygılı ve uyumlu davranırız.
  • Personel, görev, yetki ve sistem olanaklarını kötüye kullanarak, her ne suretle olursa olsun kendisi, yakınları ve/veya üçüncü kişiler lehine ve/veya Şirket, aleyhinde menfaat temin etmez veya buna teşebbüs etmez.
  • Şirket personeli doğrudan veya dolaylı yollarla "tacir", "esnaf" veya "serbest meslek erbabı" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunamaz, aktif siyasetle uğraşamaz.
  • Personel, pozisyon ve görevleri gereği sahip olduğu şirket ve müşterilere ait bilgileri ilgili mevzuat çerçevesinde saklamakla yükümlüdür.
  • Yönetim Kurulu ve/veya İcra Kurulu ve/veya Müdürler Kurulu izni olmadıkça, personelin, Şirket işlemleri ve politikaları hakkında yayın organlarına yazılı ya da sözlü olarak bilgi ve demeç vermesi yasaktır. Personel, Şirketin itibarını sarsıcı veya çıkarlarını zedeleyici eylem ve beyanlarda bulunamaz.